Diagnoser

<< Klik for at se indhold >>

Diagnoser

Bemærk! Dette modul er blevet moderniseret og den nye version er under udrulning. Derfor kan diagnosemodulet se anderledes ud end på nedenstående billede og beskrivelser.

 

Modulet Diagnoser viser en samlet oversigt over patientens diagnoser. Den er opdelt i:

Oversigt over forløbsdiagnoser

Oversigt over diagnoseregistreringer

 

Tip! Hold musen over en diagnose for at se en hjælpetekst med uddybende oplysninger om diagnosen.

 

hmtoggle_plus1Klik her for at se et eksempel på en diagnoseoversigt

 

Kolonnebeskrivelser


Begge oversigter består af nedenstående kolonner med information om diagnoserne:

 

Rediger

Funktioner til at redigere eller foretage tilføjelser mht. diagnosen. Ikonerne Diagnosefanen ikon - orpet forløb og Diagnosefanen ikon - fjern forløb bruges til hhv. at oprette et nyt forløb og fjerne et forløb. Hvis ikonet er gråmarkeret, skyldes det, at diagnosen er invalid eller udgået, og derfor ikke kan oprettes som forløb, eller at diagnoseregistreringen er en del af et afsluttet forløb og derfor ikke kan fjernes.

Ikonet Diagnosefanen ikon - rediger bruges til at redigere diagnoseregistreringen.

Kode

Diagnosekoden. Koden kan blive vist med forskellige farver, et plus (+) før eller efter koden, eller kursiv skrift. Læs mere om formateringens betydning i afsnittet Tekstformatering af diagnoser.

Betegnelse

Diagnosebeskrivelse. Denne tekst kan være formateret på forskellige måder bl.a. med fed skrift, kursiv skrift, grå skrift eller overstregning. Læs mere om formateringens betydning i afsnittet Tekstformatering af diagnoser.

Supplerende tekst

Valgfri ekstra oplysninger, der kan tilføjes ved oprettelse og redigering af diagnosen.

 

Oversigt over forløbsdiagnoser


Følgende kolonner er specifikke for oversigten over forløbsdiagnoser:

 

Ikonet Diagnosefanen ikon - kontakt ikke tilknyttet

Ikonet vises ud for en forløbsdiagnose, hvortil der ikke er tilknyttet en kontakt/diagnoseregistrering.

Ikonet Diagnosekortet ikon afstem

Information om, hvorvidt diagnosen er påsat diagnosekortet. Der vises et A, hvis diagnosen er påsat som aktuel diagnose, og der vises et R, hvis diagnosen er påsat som relevant diagnose.

Debut

Første registrerede dato for diagnosen.

Afsluttet

Dato for afsluttet forløb.

 

Oversigt over diagnoseregistreringer


Følgende kolonner er specifikke for oversigten over diagnoseregistreringer:

 

Kontaktdato

Dato for diagnoseregistreringen

Oprettet af

Navn på den bruger, som har oprettet kontakten/diagnoseregistreringen, fx gennem et notat, en henvisning, en e-kons eller lignende.

 

Oversigten kan filtreres til at vise:

Alle diagnoseregistreringer <Ctrl+1>. Her kan samme diagnose optræde flere gange, hvis der er oprettet flere registreringer/kontakter på diagnosen.

Seneste registrering pr. diagnose <Ctrl+2>. Her kan en diagnose kun optræde én gang.

Første registrering pr. diagnose <Ctrl+3>. Her kan en diagnose kun optræde én gang.

 

Filter


Knappen <Fjern filter (x)> er knyttet til diagnosefiltret i notatmodulet. Hvis filtret "slås til" i notatmodulet, så der kun vises notater med en/flere valgte diagnose, vil det samme filter gælde i diagnosemodulet, så der kun vises forløb og diagnoseregistreringer for den/de valgte diagnoser. Tallet i parentesen (x) indikerer, hvor mange diagnoser, der filtreres på. Ved at klikke på <Fjern filter (x)>, nulstilles visningen, så alle diagnoser vises i diagnosemodulet.

 

Opret forløbsdiagnose / rediger diagnose


For at oprette et nyt forløb ud fra en kontaktdiagnose, skal diagnosen beriges med flere informationer. Det gøres sådan:

 

1.Klik på ikonet Diagnosefanen ikon - orpet forløb ud for diagnosen. Her åbner diagnoseredigeringsvinduet.

2.Diagnoseredigeringsvinduet er inddelt i to faner:

Redigering: Her foretages al redigering af diagnosen.

Information: Her findes bagvedliggende informationer om diagnosen, som kommer fra ICPC-2e klassifikationssystemet. Tidligere har informationerne været at finde via funktionen "rubrikoversigt".

3.Tilføj information om forløbsdiagnosen herunder:

Om diagnosen skal tilføjes Diagnosekortet

Debutdato og evt. afslutningsdato. Forløbsstatus ændrer sig automatisk afhængig af om diagnosen tilføjes diagnosekortet og om der angives en afslutningsdato.

Evt. primær- og sekundær behandlingsansvarlig

Evt. supplerende tekst

4.Vælg diagnosebetegnelse. For en diagnose vises altid to informationer: kode og betegnelse. Som kode vises altid ICPC-2 koden. Betegnelsen kan ændres til en anden betegnelse end ICPC-2 betegnelsen, hvis dette ønskes. Der kan vælges mellem standardbetegnelser og alternative betegnelser (hvis der eksisterer alternative betegnelser for diagnosen). Hermed kan en ICD10 betegnelse vises sammen med ICPC-2 koden. Hvis der findes søgetermer for den valgte betegnelse, vises disse nede i tekstfeltet Søgetermer. Søgetermerne kan bruges ved fremsøgning af diagnosen i EG WinPLC. Bemærk, at hvis betegnelsen for en eksisterende forløbsdiagnose ændres, og der er tilknyttet kontakter/diagnoseregistreringer, gælder den nye valgte betegnelse også for kontakterne/diagnoseregistreringerne.

5.Afslut ved at klikke på <Gem (F10)> eller <Gem og luk (F11)>.

 

Bemærk, at der kun kan eksistere ét igangværende forløb for en diagnose, mens der godt kan eksistere flere afsluttede forløb for samme diagnose.

Eksempel: Patienten kan godt have haft diagnosen P76 Depression flere gange, hvor forløbene er blevet afsluttet, men der kan kun være ét igangværende forløb med P76 Depression.

 

Mere information


Læs mere om at:

Oprette en ny diagnose

Oprette en dynamisk henvisning ud fra en diagnose