Ny ordination af VKA-præparat

<< Klik for at se indhold >>

Ny ordination af VKA-præparat

Opret ny VKA-ordination


Denne vejledning vedrører ordination af følgende VKA-præparater:

Warfarin – ATC B01AA03

Phenprocoumon – ATC B01AA04

 

Opret en ny ordination ved at klikke på <Ny ordination> under Medicinkort i funktionsmenuen til højre.

Fremsøg det ønskede VKA-præparat. Vælg præparat, form, pakning og indikation ved at dobbeltklikke på det ønskede element.

Når der oprettes en ny ordination af et VKA-præparat, åbnes der automatisk et vindue til angivelse af ugeskema. Ugeskemaet anvendes til struktureret dosering.

 

FMK - Ny VKA-ordination

 

Ugeskema


Ugeskemaet giver mulighed for at fordele en fast dosering over et repeterende 7-dags-skema.

'Dosering start' sættes automatisk til dags dato. Det er dog muligt manuelt at ændre denne.

 

Fold-ud-menuen ved 'Ugentlig dosis' anvendes til at angive doseringsmængden for en uge. Herved foreslår programmet automatisk en fordeling af doseringen henover ugedagene på baggrund af en standardfordeling fra FMK.

 

'Dosering slut' for ugeskemaet kan ikke manuelt angives. Årsagen er, at dosering ikke skal stoppe, hvis patienten ikke kommer til en planlagt kontrol.

'Dosering slut' sættes derfor kun hvis den er sammenfaldende med 'Behandling slut', hvilket indikerer, at AK-behandlingen afsluttes.

'Behandling slut' kan angives i ordinationsvinduet, og 'Dosering slut' ændres automatisk som følge heraf.

 

Repeterende ugeskemaer til VKA-ordinationer vises altid med mandag først, også selvom doseringsstart fx er onsdag.

Hvis ugen indeholder behandlingsslutdatoen, viser programmet, at ugeskemaet ikke gentages med beskeden "Bemærk: Dosering herefter er ikke angivet".

 

Med knappen <Indskyd opstarts-/justeringsforløb> kan der oprettes et opstarts-/justeringsforløb for patienten, som forløber i ønsket antal dage, hvorefter det repeterende ugeskema påbegynder, såfremt det er oprettet.

 

Opstarts-/justeringsforløb


Med opstarts-/justeringsforløb er der mulighed for manuelt at angive dosering i en valgt periode, når patienten skal starte op på præparatet eller dosis skal justeres, fx efter en kontrol.

Klik på <Indskyd opstarts-/justeringsforløb> og angiv varighed af forløbet. Klik <Opret>.

Dosering pr. individuel dag kan nu angives. Der kan tilføjes og fjernes dage fra forløbet.

 

FMK - Ny VKA-ordination - opstart-justering

 

'Dosering start' sættes automatisk til dags dato. Det er dog muligt manuelt at ændre denne.

Ud fra startdatoen og det valgte antal dage, sættes datoen for 'Dosering slut' for opstarts-/justeringsforløbet automatisk.

 

Hvis der oprettes både et opstarts-/justeringsforløb og et ugeskema, skal disse ligge i forlængelse af hinanden.

Derfor sættes 'Dosering start' i ugeskemaet automatisk til at være dagen efter 'Dosering slut' i opstarts-/justeringsforløbet, uanset hvorledes forløbet ændres.

Forsøges der oprettet et ugeskema, som ikke starter dagen efter opstarts-/justeringsforløbet afsluttes, vises en advarsel om dette. Det er dog muligt at angive dage med 0 doseringer.

 

Øverst i VKA-ordinationsvinduet kan der skiftes mellem visning af opstarts-/justeringsforløbet og ugeskemaet. Der kan kun oprettes ét opstarts-/justeringsforløb og ét ugeskema ad gangen.

Der er mulighed for at oprette et enkeltstående opstarts-/justeringsforløb (uden efterfølgende ugeskema), hvis det fx planlægges at ny dosering fastlægges senest på planlagte kontroldato. Her skal fanen 'Ugeskema' blot lukkes ned på det røde kryds.

Såfremt opstarts-/justeringsforløbet ikke er efterfulgt af et ugeskema, gøres der opmærksom på dette i en rød notits med teksten "Bemærk: Dosering herefter er ikke angivet".

Klik på <Tilføj periode> hvis ugeskemaet skal anvendes igen.

 

FMK - Ny VKA-ordination - opstart-justering rød tekst

 

Selvstyrende patienter


Der kan oprettes en ordination uden ugeskema, hvis patienten er selvstyrende. Doseringen angives da i fritekst, eventuelt med angivelse af det doseringsinterval, patienten bør dosere inden for.

Luk ugeskemaet ned, når det automatisk åbner, og vælg i stedet <Fritekst> under 'Dosering'.

Marker feltet 'Selvstyrende'. Herved indsættes ordet "Selvstyrende" automatisk i fritekstfeltet.

 

FMK - Ny VKA-ordination - selvstyrende

 

Kontroldatoer


Kontroldatoen beskriver, hvornår den fremadrettede dosering af AK-behandlingen ønskes fastlagt igen.

Denne dato kan angives på ugeskemaet. Er der allerede planlagt en kontroldato, vises denne.

Hvis der angives en kontroldato, som ligger mere end to måneder ud i fremtiden, gøres der opmærksom på dette.  

 

FMK - Ny VKA-ordination - kontroldato

 

Såfremt der ikke skal opfølges med en kontrol, fx hvis behandlingen nærmer sig afslutningen, skal der sætte flueben ved 'Kontroldato ikke relevant'.

Det er også muligt at ændre kontroldato i ordinationsvinduet med knappen <Ændr kontroldato>.

Dato for senest udførte kontrol og dato for næste planlagte kontrol kan altid ses i Medicinkortet under to specifikke VKA-kolonner.

 

VKA-kolonner i Medicinkortet


I Medicinkortet vises to ekstra kolonner med bogstavet 'V', hvis der er ordineret VKA-præparater på patienten:

'VKA kontrol': Angivelse af, om en VKA-ordination har en kommende kontroldato og/eller om den er overskredet.

'VKA advarsler': Angivelse af, om en VKA-ordination har en doseringsslutdato men ingen behandlingsslutdato.

 

FMK - Ny VKA-ordination - kolonner medicinkort

 

Hold musen over ikonet i kolonnen 'VKA kontrol' for at få vist en infotekst med dato for senest udførte kontrol samt dato for næste planlagte kontrol.

Hvis dato for næste kontrol er overskredet, angives det med et rødt ikon i kolonnen. Ligeledes indikeres det med teksten "overskredet!" i infoteksten.

 

Hvis en VKA-ordination har en doseringsslutdato, men ingen behandlingsslutdato, vises en gul advarselstrekant i kolonnen 'VKA advarsler'.

Ved at holde musen over ikonet vises følgende infotekst: "Doseringen på VKA-præparat udløber [doseringsslutdato], men behandlingen har ingen slutdato".

Dette kan være tilfældet, hvis ordinationen er oprettet i et andet system eller indrapporteret på anden form, hvor doseringsslutdatoen er angivet og godt kan være forskellig fra behandlingsslutdatoen.

 

Recepter på VKA-præparater


Når en VKA-ordination oprettes, vises en besked med oplysning om, at receptens doseringstekst erstattes med "Dosering efter skriftlig anvisning".

Dette er for at undgå misvisende recepter, hvis doseringen justeres.

Det gælder dog ikke, hvis der skal dosisdispenseres. Bemærk, at der ikke kan dosispakkes AK-medicin til selvstyrende patienter.