Opsætning af overblikket

<< Klik for at se indhold >>

Opsætning af overblikket

Patientoverblikket kan skræddersyes mht. hvilke moduler der vises, og der kan oprettes forskellige overbliksfaner, som er knyttet til en diagnose eller aldersgruppe.

Opsætningen laves på brugerniveau, dvs. gælder kun for den bruger, der er logget ind i EG WinPLC. Dog er det muligt at dele overblik med kolleger, hvis der ønskes samme opsætning (se nedenfor).

Der kan altid skiftes mellem de forskellige overbliksfaner for den aktuelle patient øverst i Patientoverblikket.

 

Opsætningen ændres i topmenuen under Opsætning > Patientoverblik.

 

Herved åbnes et redigeringsvindue, som fra venstre mod højre viser:

En liste med tilgængelige moduler, der kan tilføjes overblikket

Oversigt over "Dine faner" og overblikkets evt. nuværende udseende på de enkelte faner

Regler for hvornår de forskellige faner skal anvendes

 

Hvis der sættes flueben ved 'Start på overbliksfanen', vil journalen starte på fanen Overblik frem for fanen Notater.

 

I eksemplet her er der allerede oprettet tre faner (Hverdagssyg, Diabetes og KOL).

Opsætning Patientoverblik

 

Tilføj en fane


Klik på det grønne plus øverst.

Navngiv fanen. Det må ikke være et navn, som er valgt i forvejen.

I fold-ud-menuen ved 'Basisopsætning' er det muligt at kopiere opsætningen fra en allerede eksisterende fane. Følg med i eksempelvisningen til højre i vinduet.

Klik på <Opret>.

 

Opsætning Patientoverblik Tilføj fane

 

Hvis der ikke er valgt en fane i 'Basisopsætning', vises en tom fane med plads til nye moduler.

 

Opsætning Patientoverblik Fane tilføjet

 

Klik på det grå tandhjul øverst.

Angiv her, om fanen skal bestå af 2, 3 eller 4 kolonner. Klik på <Ret>.

Vælg et modul i listen, som skal indgå på fanen, og træk det hen på en fri frikant.

Modulet kan udvides, så det fylder mere end én firkant. Før musen hen til den blå kant af modulet, og træk op, ned eller til siden.

Fortsæt med at tilføje de ønskede moduler og tilpasse udseendet af fanen.

 

Modulerne Parakliniske analyser og Kontinuation har ekstra filtre, der kan vælges imellem, når de tilføjes fanen.

Modulet Kontinuation viser to valgmuligheder: Vis alle notater, eller vis kun de notater, der har en kronisk diagnose påsat.

For modulet Parakliniske analyser kræves der valg af hvilken Prøvetagningsgruppe, som skal vises.

 

Hvis en fane skal slettes igen, klik da på det røde minus øverst. Herved slettes den fane, som aktuelt er åben.

 

Opsætning af regler for fanevisning


Når der er opsat faner, kan der oprettes regler for fanevisning. Hvis der allerede er oprettet regler, vises de i listen.

Reglerne for fanevisning er baseret på diagnoser eller alder. Eksempelvis kan der opsættes en regel, som definerer, at fanen 'Kroniker Diabetes' vises for alle patienter med diagnosen T90.

 

Klik på <Opret regel (F6)>.

Vælg, om reglen skal baseres på diagnose eller alder under 'regeltype'.

oVælges diagnose, åbner Diagnosevælgeren. Søg efter en diagnose, dobbeltklik på diagnosen for at overføre den til udklipsholder og klik på <OK (F10)>.

oVælges alder, åbner er vindue til angivelse af alderskriterier.

Vælg hvilken fane, der skal vises, når patienten har den valgte diagnose/alder. Nederst illustreres reglen med en blå pil

Klik på <Færdig>. Reglen fremgår nu af listen over regler.

 

Eksempel:

Opsætning Patientoverblik Tilføj regel eksempel

 

Der kan ændres på prioriteringsrækkefølgen af regler. Højreklik på en regel for at hæve/sænke prioriteten.

I eksemplet nedenfor, vil fanen 'Kroniker Diabetes' blive vist, hvis patienten både er gravid og har type 2 diabetes.

Hvis reglen om svangerskab prioriteres op som den første, vil fanen 'Gravid' blive vist, hvis patienten både er gravid og har type 2 diabetes.

 

Opsætning Patientoverblik Regler for fanevisning højrekliksmenu

 

I højrekliksmenuen er der også mulighed for at redigere en regel og slette en regel.

 

Hvis der sættes flueben ved 'Standardfane', vil den aktuelle fane blive vist, hvis ingen af de opsatte regler er gældende.  

Der kan altid skiftes mellem visning af de forskellige overbliksfaner øverst i Patientoverblikket.

 

Deling af et overblik


De forskellige faner på Patientoverblikket kan være på brugerniveau eller klinikniveau. Det samme gælder for de regler, der oprettes til de specifikke faner.

 

Klik på det grå tandhjul øverst.

Sæt flueben ved de brugere, som overblikket skal deles med.

 

Det er kun den bruger, der har oprettet og delt overbliksfanen, som kan redigere den. For de brugere, som overblikket er delt med, vil fanen se ud som på nedenstående billede.

 

Opsætning Patientoverblik Delt overblik

 

For at anvende en delt fane, skal der sættes flueben ved 'Anvend fane' øverst ved fanens navn.

Den regel, som er knyttet til fanen, vil først blive aktiv, når det er valgt, at fanen anvendes.