Regningsmodul - Den Private Smerteklinik

<< Klik for at se indhold >>

Regningsmodul - Den Private Smerteklinik

Bemærk! Dette regningsmodul er et specielt udviklet modul til Den Private Smerteklinik i Herlev.

 

Regningsmodulet anvendes til registrering af kautioner og dertilhørende moduler, samt automatisk afregning af moduler og indberetning til Landspatientregistret (LPR).

 

Åbn moduloversigt (opret forløb)


Klik på <Moduler> under Notater i funktionsmenuen.

Herved åbnes moduloversigten med præoprettelse af et forløb. Forløbet oprettes med dags dato som henvisningsdato. Denne dato kan ændres, og bør angives til datoen, hvor den første kaution (udredningen) modtages. Ligeledes oprettes der automatisk en kaution med de to udredningsmoduler (SB01 og SB02).

 

Den Private Smerteklinik regningsmodul - opret forløb

 

Beskrivelse af moduloversigten


Vinduet består af henvisningsoplysninger og 3 faner:

Uafregnet: Tabel med moduler, som er tilføjet, men endnu ikke er afregnet. Under hvert modul (hver kolonne) er der rækker. Antal rækker angiver, hvor mange konsultationer (notater eller e-konsultationer) der skal tilknyttes, før modulet kan afregnes.

Kautioner: Liste over kautioner, som behandlingsforløb er baseret på. Den kaution, der udgør udredningen, markeres grå.

Udredning: Tabel med den første kaution (og dertilhørende udredningsmoduler).

 

Henvisningsoplysninger - tilknyt henviser og betaler


Tilknyt henviser:

Klik i feltet 'Henviser' og tast <F2>. Herved åbner et kartotek med henvisere.

Fremsøg en henviser. Listen opdateres automatisk i takt med indtastning.

Marker den ønskede henviser og klik på <OK (F10)>.

 

Tilknyt betaler:

Klik i feltet 'Betaler' og tast <F2>. Herved åbner et kartotek med regningsmodtagere.

Vælg nederst mellem Foretrukne, Sidst brugte eller find betaleren ved Søgning. Listen opdateres automatisk i takt med indtastning.

Marker den ønskede betaler og klik på <OK (F10)>.

 

Klik herefter på <Gem (F10)>.

 

Tilføj første kaution


Den første kaution (udredningen med modulerne SB01 og SB02) oprettes automatisk, når der oprettes et nyt forløb. Selve kautionen (det tilsendte dokument) bør importeres ind i moduloversigten, så den fremgår af fanen Kautioner.

 

Importer dokument med kaution:

Klik i topmenuen af WinPLC på ikonet Topmenu ikon - Scanning (Scanning) for at importere et dokument.

Vælg 'Kaution' i fold-ud-menuen ved 'Dokumenttype'.

Udfyld de resterende oplysninger som normalt.

Klik på <Importér billeder fra disk> og find dokumentet på pc'en. Herefter vil dokumentet ligge under fanen Diverse på patientens journal.

Når moduloversigten åbnes, finder systemet automatisk den importerede kaution (såfremt henvisningsdato/kautionsdato og dokumentets dato er den samme), og placerer den under fanen Kautioner. Automatisk fundne kautioner vises med parenteser ( ) omkring navnet i kolonnen 'Kopi af henvisning/kaution'.

 

I kolonnen 'Reference' kan der indtastes et referencenummer/ordrenummer. Bemærk! Når betaleren er Region Hovedstaden, skal der angives et ordrenummer, for at det er muligt at afregne.

 

Når der er taget stilling til, hvilket af de to udredningsmoduler (SB01 eller SB02), der skal anvendes, skal det andet modul fjernes.

Naviger til fanen Udredning og klik på <Fjern modul>. Sæt flueben ved det modul, der skal fjernes, og klik på <OK (F10)>.

Herefter kan der knyttes notater til udredningsmodulet i takt med konsultationerne med patienten.

 

Knyt notat til modul


Ved oprettelse af journalnotat findes der, i øverste højre hjørne af notatvinduet, en fold-ud-menu til valg af modul, som kan tilknyttes notatet. Der kan vælges mellem de moduler, som er oprettet i moduloversigten.

Derudover kan 'Admin' vælges - denne anvendes til notater, som ikke knytter sig til nogen af modulerne.

 

Når der gemmes et notat med en modultilknytning, tilføjes notatets dato under det pågældende modul i fanen Uafregnet i moduloversigten.

 

På samme måde kan et modul tilknyttes en e-konsultation.

 

Tilføj efterfølgende kautioner


Bemærk! Når udredningen er udført, og klinikken får en ny kaution på den videre behandling, er det vigtigt at der ikke oprettes et nyt forløb, men at den nye kaution i stedet tilføjes det igangværende forløb. Denne kaution kan ikke ligge før henvisningsdatoen (dvs. udredningen).

 

Efterfølgende kautioner og dertilhørende moduler skal oprettes i moduloversigten.

 

Opret kaution og moduler:

Klik på <Tilføj kaution> i fanen Kautioner.

Vælg kautionsdato og klik <Gem (F10)>. Bemærk! Det anbefales, at kautionerne gemmes på de datoer, hvor de modtages i klinikken.  

Herved tilføjes en ny fane i moduloversigten, som navngives med den kautionsdato, der er valgt.

På den nye fane kan der tilføjes moduler, som regionen har indvilliget i at betale for. Klik på <Tilføj modul> og sæt flueben ved de moduler, som indgår i kautionen. Klik på <OK (F10)>.

I fanen Uafregnet vises nu de tilføjede moduler. Det er muligt at tilføje flere på samme måde senere, hvis dette er nødvendigt.

Selve kautionen (det tilsendte dokument) bør importeres ind i moduloversigten, så den fremgår af fanen Kautioner. Importer dokumentet med kautionen på samme måde som med den første kaution.

 

Kautionsdato kan godt rettes. Det gøres ved at dobbeltklikke på datoen.

Det er også muligt at ændre hvilken importeret kaution, der er knyttet til en dato. Det gøres ved at markere kautionen i kolonnen 'Kopi af henvisning/kaution' og taste <F2>. Dobbeltklik herefter på den ønskede kaution (som forud er importeret).

 

Kautionsdatoerne bruges til at periodisere modultilknytningerne på notaterne/e-konsultationerne.

Eksempel: Der ligger en kaution fra d. 07-02-2022 og en kaution fra d. 23-02-22, begge med samme modul (eks. SB02). Her vil notater (med modul SB02 tilknyttet), som er oprettet mellem de to datoer, blive registreret på kautionen d. 07-02-2022, mens notater efter d. 23-02-2022 vil blive registreret på kautionen d. 23-02-2022.

 

Modulafregning


Modulafregning foretages, når al det nødvendige arbejde for et modul er udført og registreret.

 

Naviger i topmenuen til Regnskab > Modulafregning. Her ses det, om der er udfyldt tilstrækkelige oplysninger, og om der er udført det tilstrækkelige antal konsultationer (notater/e-konsultationer) for det pågældende modul, for at afregningen kan afsluttes.

Beskrivelse af kolonnerne:

Henv. = er der angivet henviser?

Betl. = er der angivet betaler?

Kaut. = er der importeret et dokument med kautionen?

Udsat = antal dage til der kan laves en afregning (der skal gå minimum 30 dage mellem afregninger, der laves på patienten)

Mod. = det modul, der afregnes

 

Hvis der er angivet et + (plus) betyder det, at den pågældende information er på plads.

Hvis der er angivet et - (minus) betyder det, at den pågældende information mangler.

 

Hvis der mangler information eller et antal konsultationer (notater/e-konsultationer), vil hele afregningen være markeret rød. Moduloversigten kan åbnes direkte fra modulafregningen ved at dobbeltklikke på patientens navn.

En rød markering kan også skyldes, at der ikke er angivet et korrekt journalnummer på patientens stamkort.

 

Når alle informationer er på plads, bliver afregningen markeret grøn, og den er klar til at blive afsluttet. Klik på <Afregn>.

Herved oprettes automatisk en regning med automatisk LPR3-indberetning. Det hele lægges klar til automatisk at blive ekspederet næste gang, der transmitteres. Hvis der er fejl, eksempelvis i LRP3-indberetningen, vises en fejlmeddelelse. Regningen vil altid som minimum have 2 bilag; kautionen og kvitteringen for LPR3-indberetningen.

 

Når der ikke er flere uafregnede moduler på et forløb, dukker knappen <Ny> op i moduloversigten. Denne anvendes, hvis der skal oprettes et nyt forløb til patienten.

Når dette gøres, dukker knappen >> op, hvor der kan bladres mellem patientens forløb.

 

Afbryd eller afslut modul


Det er muligt at afbryde eller afslutte et modul. Det er relevant i de tilfælde, hvor patienten og/eller klinikken ikke kan gøre et modul færdigt af forskellige årsager.

 

Hvorvidt der afbrydes eller afsluttes har betydning for, hvordan modulet skal afregnes (dvs. hvilke ydelser, der kommer på den faktura, der genereres).

Afbrydning anvendes, når patienten beslutter, at det skal stoppe. Et modul afbrydes ved at navigere til fanen, hvor modulet er tilføjet, markere modulet og taste - (minus). Kolonneoverskriften ændres til 'Afregnet [-]'.

Afslutning anvendes, når klinikken beslutter, at det skal stoppe. Et modul afsluttes ved at navigere til fanen, hvor modulet er tilføjet, markere modulet og taste + (plus). Kolonneoverskriften ændres til 'Afregnet [+]'.

 

Modulet kan også manuelt registreres som allerede afregnet. Dette gøres ved at markere modulet og taste <mellemrum>. Kolonneoverskriften ændres til 'Afregnet [X]' (det samme sker, når modulet afregnes automatisk). Herved fjernes modulet under fanen Uafregnet, og der dannes ikke en regning i vinduet Modulafregning.

 

Kolonneoverskriften 'Afregnet [/]' betyder, at modulet er delafregnet. Nogle moduler kan afregnes halvvejs, dvs. når kun halvdelen af de påkrævede antal konsultationer er gennemført.  

I fanen Uafregnet vil der, ud for notatets dato under det pågældende modul, i stå [X] på de konsultationer, der er delafregnet.

 

Slet modul/slet kaution


Slet modul

Klik på <Fjern modul> og sæt flueben ved de moduler, der skal fjernes, og klik på <OK (F10)>.

 

Slet kaution

En kaution kan først slettes, når alle moduler, som er tilføjet kautionen, er slettet.

Marker herefter kautionen og klik på <Fjern kaution>.