Begreber i FMK

<< Klik for at se indhold >>

Begreber i FMK

Nedenfor findes en alfabetisk sorteret liste over de begreber, der kan optræde i EG WinPLC i forbindelse med Det Fælles Medicinkort (FMK).

 

Ajourfør medicinkort

Dette blev tidligere kaldt "Afstem medicinkort". Når der er ryddet op i alle recepterne, dvs. når patientens komplette aktuelle medicinering fremgår af de aktuelle lægemiddelordinationer på FMK, ajourfører lægen medicinkortet.

 

Aktuel lægemiddelordination

Den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation og varighed. Lægen kan knytte recepter til de aktuelle lægemiddelordinationer.

 

Doseringsstart/doseringsslut

En lægemiddelordination kan indeholde flere doseringsstart- og doseringsslut-tidspunkter, hvis patienten trappes op eller ned i dosis af præparatet. Hver doseringsperiode fortæller, hvilken dosis af det pågældende præparat, patienten skal have i perioden.

 

Dosisdispensering

Et lægemiddel fyldes på en doseringsbeholder af enten et apotek eller sygehusapotek.

 

Effektuering

Udlevering eller indgivelse af medicin til patienten fx hos lægen, på sygehuset, hos tandlægen eller på apoteket.

Læger kan oprette effektuering for at markere, at medicinen er udleveret eller indgivet til patienten.

 

Fast dosering

Det kan angives, at en dosering er fast, hvis der er et fast mønster i, hvornår medicinen skal tages i behandlingsperioden. Fx 1 tablet 3 gange dagligt.

 

Fast medicin/fast behandlingsperiode

Fast behandlingsperiode betyder, at der ikke er angivet noget udløb på, hvor længe denne medicin skal tages. Skal tages på ubestemt tid/altid. Fast behandlingsperiode markeres med et evighedssymbol i FMK.

 

Grønne recepter

De grønne recepter bruges til ernæringspræparater. Recepten skal udskrives på papir eller laves via elek. FMK.

 

Invalideret medicinkort

SSI (tidligere Lægemiddelstyrelsen) har, som de eneste, muligheden for at invalidere et medicinkort, såfremt de vurderer, at oplysningerne på kortet ikke er retvisende (dvs. enten er ukorrekte eller upålidelige). Når et medicinkort er invalideret, er kortets indhold stadig synligt for alle, ligesom der stadig kan redigeres i kortet.

Når et medicinkort bliver invalideret, skifter farven i bjælken foroven til rød, så invalideringen tydeligt ses.

 

Klausuleret tilskud

Tilskud der kan gives til nogle lægemidler, når de ordineres ved bestemte sygdomme.

 

Lægemiddelordination

En lægemiddelordination er den eller de lægemidler, som patienten aktuelt er i behandling med, og i al sin enkelthed dét, som FMK beskæftiger sig med. Herunder lægemiddelnavn, dosering, indikation (årsag) og evt. varighed (start- og slutdato). En lægemiddelordination er forstadiet til en receptordination, og lægen kan derfor vælge at tilknytte recepter til de aktuelle lægemiddelordinationer eller danne nye recepter på baggrund af disse.

 

Medicinajourføring på FMK

En medicinajourføring er en aktivitet, hvor en læge registrerer (opretter/opdaterer/seponerer) patientens lægemiddelordinationer, så FMK afspejler den aktuelle medicinering og giver et retvisende billede heraf. Dette indebærer, at alle tidligere recepter uden tilknytning (løse recepter) ikke længere vil optræde på medicinkortet, med mindre der eksplicit bedes om at få dem vist.

 

Medicingennemgang

Medicingennemgang er en fuldkommen, kritisk gennemgang af al patientens medicin med henblik på at tjekke om patienten får det, vedkommende har brug for, om nogle medikamenter evt. skal skiftes ud, eller om dosis skal ændres.

 

Pausering

En pausering betyder en midlertidig afbrydning af medicineringen. Eksempelvis kan en lægemiddelordination med et blodfortyndende lægemiddel pauseres i forbindelse med, at patienten skal til tandlægen.

 

Privatmarkering

Hvis en patient ønsker at skjule en aktuel lægemiddelordination for andet sundhedspersonale end den ordinerende læge, kan patienten bede lægen om at få ordinationen privatmarkeret. Herefter vil det kun være synligt, at der eksisterer en privatmarkeret lægemiddelordination, men ordinationens indhold vil være skjult.

Når en ordination er privatmarkeret, vil den blive markeret med en gul hængelås i kolonnen 'P' i medicinkortet.

 

Produkter uden for taksten

Dækker over vitamin- og kosttilskud. Der kan oprettes en lægemiddelordination på produktet, således at omverdenen kan se, at patienten tager produktet. De mest anvendte produkter kan lægges på receptserveren. For de resterende skal recepten udskrives på papir.

 

Receptgennemgang

Receptgennemgang er en handling, hvor lægen gennemgår alle receptserver-recepter uden tilknytning (løse recepter) og opretter lægemiddelordinationer således, at FMK afspejler patientens aktuelle samlede medicinering.

Når alle recepter er gennemgået, og aktuelle ordinationer er oprettet, signeres der for 'receptgennemgang' eller 'ajourført medicinkort', og de resterende recepter uden tilknytning vil blive skjult.

 

Receptordination

En receptordination svarer til at skrive en recept til patienten, og dækker samtidig over de receptskrivninger, der er foretaget. En receptordination kan være aktuel, fremtidig eller historisk.

 

Recepter uden tilknytning (løse recepter)

En recept uden tilknytning er en recept, der ikke er tilknyttet en aktuel lægemiddelordination på FMK, og som stammer fra receptserveren.

 

Receptserver

Receptserveren er en af Lægemiddelstyrelsen administreret server, som indeholder alle elektroniske eller ekspederede recepter, der er indsendt/indtastet af læger eller apoteker (og til dels også tandlæger). FMK-medicinkortet henter automatisk receptoplysninger fra receptserveren.

 

Seponering

En seponering angiver, at lægen aktivt har valgt at afslutte en given lægemiddelordination.

 

Suspenderet medicinkort

Hvis en patient fx indlægges på et sygehus, kan sygehuset suspendere medicinkortet for at fortælle, at FMK ikke er opdateret og derfor ikke nødvendigvis er retvisende. Når patienten så udskrives, overføres ordinationerne til FMK, og suspenderingen ophæves. Den aktuelle medicinering registreres imidlertid i sygehusets eget EPJ-system. Suspenderingen skal ophæves af den person, som lavede den.

 

Tilknyttede recepter

Fanebladet viser de recepter (med alle informationer), som evt. hører til en ordination.

 

Tilskud

Tilskud (også kaldet klausuleret tilskud) der kan gives til nogle lægemidler, når de ordineres ved bestemte sygdomme.

 

Værdispringsreglen

Værdispringsreglen træder i kræft i forbindelse med privatmarkering, og er kendetegnende ved, at den skelner mellem på den ene side patientens interesse i, at oplysningen ikke videregives, og på den anden side, modståendes interesse i, at oplysningen videregives. Der er med andre ord tale om en undtagelsesbetegnelse, som kræver en konkret afvejning af det enkelte tilfælde, og hvor videregivelsen af oplysninger, kun sker rent undtagelsesvis (som oftest i akutte tilfælde).

Værdispringshandlingen sker, hvis patienten på grund af sin tilstand, fx bevidstløshed eller alderdomssvækkelse, er ude af stand til at give samtykke. Det samme gør sig gældende, hvis sundhedspersonale eller andre fx formodes at være blevet smittet af patienten. Videregivelse af oplysninger til andet sundhedspersonale til brug for behandling af patienten skal ske i patientens interesse, og der skal tages hensyn til ønsker, som patienten eventuelt på et tidligere tidspunkt måtte have fremsat. Ved videregivelse skal den, som oplysningen angår, snarest muligt herefter orienteres om videregivelsen og formålet hermed.