Højrekliksmenu

<< Klik for at se indhold >>

Højrekliksmenu

Vis alle ordinationer


Viser også udløbne og seponerede ordinationer for de sidste 2 år.

 

Grupper på ATC


Sorterer ordinationerne på ATC-koder. En kolonne med bogstavet fra ATC-koden vil fremkomme. Denne opsætning er brugerbaseret og gemmes for den enkelte bruger i klinikken.

 

Vis receptoversigt <R>


Viser receptoversigten nedenunder medicinkortet. Dette er beskrevet yderligere i afsnittet Recepter.

 

Vis dosisdispenseringsoversigt


Åbner en oversigt over Dosisdispensering, hvis patienten har et dosisdispenseringskort.

 

Marker medicinkortet som ajourført <A>


At ajourføre en patients medicinkort betyder, at der tjekkes, om FMK efter bedste overbevisning stemmer overens med det, som patienten aktuelt er i behandling med.

Medicinkortet bør ajourføres jævnligt, så alle har så retvisende et billede som muligt. Er der receptserver-recepter uden tilknytning (løse recepter), som stadigvæk er åbne, forsvinder disse IKKE ved ajourføring af medicinkortet på FMK.

 

Bemærk! Ajourføring af medicinkortet skal ikke forveksles med en medicingennemgang, som er en kritisk gennemgang af al patientens medicin mht. om patienten får den rette medicin, korrekt dosis m.m.

 

Kopier fast medicin til udklipsholder


Al medicin med status 'Fast' kopieres til udklipsholderen, og kan indsættes det ønskede sted ved at højreklikke og vælge Sæt ind eller bruge genvejstasten <Ctrl+V>.

 

Vis/ret ordination <Enter>


Ordinationsvinduet åbner med informationer om den markerede ordination.

Klik på <Rediger dosering> for at ændre i doseringen. Dette er bedre end at oprette en ny ordination, fordi historikken herved bevares.

Bemærk, at hvis der ændres i doseringen på en ordination, hvortil der ligger aktive recepter på receptserveren, vises en dialogboks hvor der skal tages stilling til, om recepten skal annulleres på receptserveren. Der vil ikke automatisk blive lavet en ny recept.

 

FMK ret dosering dialogboks

 

Vis effektueringer


Effektueringer benyttes til at markere hvilken medicin, der er udleveret eller indgivet til patienten. Det vindue, der åbnes, viser en samlet udleveringsoversigt for alle recepterne tilknyttet en ordination. Det vises hvilke præparater, der er udleveret/indgivet til patienten samt deres styrke og mængde.

 

FMK - vis effektueringer

 

Opret ny recept (genordiner) <G>


Se afsnittet Genordination.

 

Opret ny effektuering


Hvis en patient får udleveret eller indgivet medicin, kan der oprettes en effektuering på dette, så det bliver vist på FMK.

Opret først en ordination u/recept gennem højrekliksmenuen, hvis præparatet ikke allerede findes på FMK. Højreklik herefter på ordinationen og vælg Opret ny effektuering.

 

FMK effektuering

 

Vælg, om præparatet udleveres til patienten på klinikken, eller om det indgives med det samme.

Oplys, hvor mange tabletter/pakninger, det drejer sig om.

Klik på <OK (F10)> for at lægge oplysningerne på FMK.

 

Pauser / Ophæv pausering


Pausering anvendes, hvis patienten ikke skal tage præparatet i en periode. Ordinationen vil fremgå med et "P" i status-kolonnen.

Der kan angives i hvilket datointerval præparatet skal pauseres. På den måde kan pausering også fremdateres.

Når pauseringen ophæves igen, vil ordinationen være aktiv som normalt.

 

Seponer / Ophæv seponering


Se afsnittet Seponer ordination.

 

Tilføj privatmarkering / Fjern privatmarkering


Se afsnittet Oversigt for medicinkortet.

 

Opret recept fra medicinfortegnelsen <Ins>


Se afsnittet Ny ordination.

 

Opret ordination u/recept


Anvendes, når der skal lægges en ordination på FMK, uden at der laves en recept (hvis patienten fx tager håndkøbsmedicin, eller hvis patienten får udleveret eller indgivet medicin).

Se sektionen "Opret ny effektuering" ovenfor.

 

Opret magistrel ordination


Se afsnittet Ny magistrel ordination.

 

Opret stdord. recept


Mulighed for at oprette en recept ud fra en standardordination. Se afsnittet Ny standardordination.

 

pro.medicin.dk <L>


Direkte link til information om det markerede præparat på pro.medicin.dk.

 

Klinisk beslutningsstøtte <i>


Klinisk beslutningsstøtte er en interaktionskontrol som skal bidrage til at forhindre fejlmedicinering. Se afsnittet Beslutningsstøtte.

 

interaktionsdatabasen.dk


Direkte link til en interaktionsoversigt for det markerede præparat på interaktionsdatabasen.dk

 

Indberet bivirkning / Indberet bivirkning for andet lægemiddel


Se afsnittet Indberet bivirkning.