Recepter

<< Klik for at se indhold >>

Recepter

I kolonnerne i højre side af medicinkortet vises det, hvorvidt der til ordinationen findes aktive recepter, som patienten kan hente på apoteket.

 

Kolonnen 'Udleveret' viser dato for seneste apoteksudlevering. Et tomt felt betyder, at der ikke er udleveret på recepten.

 

Kolonnen 'E' viser, om der er foretaget effektueringer, herunder indgivelse eller direkte udlevering.

Er dette tilfældet, vises en "honningkrukke" (FMK - ikon honningkrukke) i feltet. Hold musen over ikonet for at se, hvornår og hvor meget der er indgivet/udleveret.

 

Kolonnen 'Opbrugt' viser dato for, hvornår recepten forventes opbrugt, og er en indikation for compliance.

Beregningen laves ud fra receptens første udleveringsdato, og har forudsat en ensartet dosering i receptens levetid. Der tages ikke hensyn til evt. tidligere recepter på samme ordination.

Datoen vises kun, hvis:

Ordinationen er aktiv (ikke seponeret eller udløbet).

Ordinationens dosering er fast og struktureret (dvs. ikke "efter behov" eller fritekst).

Der er en recept tilknyttet, som ikke er annulleret.

Doseringen ikke er ændret efter recepten blev lavet.

Recepten har et varenummer fra den lokale medicinfortegnelse, og pakningen har en angivelse af den samlede mængde enheder.

 

Kolonnen 'R' viser, om der er aktive recepter på ordinationen.

Grøn markering (FMK - ikon gul seddel grønt plus gul seddel med grønt plus) = der er aktive recepter på ordinationen, som kan udleveres.

Rød markering (FMK - ikon gul advarselstrekant gul advarselstrekant) = der er aktive recepter på ordinationen, men ordinationen er udløbet/afsluttet/seponeret (der kan stadig udleveres på recepten).

 

Receptoversigt


Højreklik et sted i medicinkortet og klik på Vis receptoversigt.

Se fanebeskrivelser nedenfor.

 

FMK receptoversigt WinPLC

 

Kolonnen 'Pakning el. dosisdisp.' viser, hvor mange pakninger der i alt kan udleveres på recepten. Hvis recepten er dosisdispenseret, vises i stedet datoer for den periode, som recepten er lavet for. Hold musen over et felt for at se yderligere oplysninger.

Kolonnen 'G' viser, om der findes en generisk substitution til lægemidlet.

Kolonnen 'T' viser hvorvidt patienten opfylder betingelser for klausuleret tilskud. Hvis det er registreret på ordinationen, at betingelserne opfyldes, vises et grønt symbol i kolonnen.

Kolonnen 'Udleveret' viser dato for seneste apoteksudlevering. Et tomt felt betyder, at der ikke er udleveret på recepten.

Kolonnen 'Restudlevering' viser, hvor meget der resterer til udlevering på recepten.

 

Kolonnen 'Status' viser receptens status:

Åben = Der er ikke udleveret på recepten endnu (den er stadig aktiv).

Behandles = Et apotek er i gang med at behandle recepten. Recepten er låst for alle andre end dette apotek. En ordination kan kun ekspederes, hvis den er under behandling af det lokationsnummer, der ønsker at ekspedere den. Denne lås er indført for at garantere, at den samme udlevering ikke bliver ekspederet to gange.

Delleveret = En recept, der kan udleveres på flere gange. Patienten har hentet min. 1 gang, og der er min. 1 gang tilbage.

Afsluttet = Der er udleveret på recepten. Der kan ikke udleveres mere.

Kladde = Bestilling fra hjemmesygeplejen.

Annulleret = Recepten er blevet annulleret (svarende til seponeret, inaktiv eller ugyldig). Der kan ikke udleveres på recepten.

Ugyldig = Apoteket kan markere en ordination som ugyldig.

Inaktiv = Patienten har inaktiveret ordinationen via sundhed.dk. Der kan ikke udleveres på recepten.

Dosisdisp. = Ordinationer til Dosisdispensering har et afvigende statusforløb. Status starter som "Åben". Herefter henter apoteket ordinationen og sætter evt. status til "Behandles". På det tidspunkt hvor den første ekspedition af en ordination sker med en markering af, at lægemidlet er dosisdispenseret, sættes status til "Dosisdisp.". Dette betyder, at ordinationen herefter er låst for alle andre end dette apotek.

???? = Historiske recepter. Vil kun være at finde i tilfælde af, at der ikke kan hentes et nyt medicinkort - fx hvis patienten er markeret som slettet.

 

Fane: Lokal recepthistorik


Fanen Lokal recepthistorik viser alle de recepter, der er lavet på klinikken (dvs. også dem, der er ældre end to år).

 

Fane: Recepter uden tilknytning


Fanen Recepter uden tilknytning viser de løse recepter/papirrecepter, som findes på receptserveren, men som ikke er tilknyttet en ordination på FMK. De kan f.eks. være fra en læge, der har skrevet recepten ud på papir i stedet for at sende den elektronisk. Fanen markeres lyserød, hvis der ligger en eller flere recepter her. Fanen viser de seneste to års recepter (receptordinationer) hentet fra receptserveren.

 

FMK - Recepter uden tilknytning

 

Højreklik på en recept uden tilknytning for at håndtere recepten eller ændre visning:

Vis egne: Egne udstedte recepter inkluderes i oversigten (dvs. recepter udstedet af klinikken på enten papir eller præ-FMK).

Vis uaktuelle: Recepter, der allerede er markeret som irrelevante (dvs. enten ikke længere aktuel, eller allerede repræsenteret på FMK), inkluderes i oversigten.

Opret som lægemiddelordination: Opret en ordination på den recept, der er højreklikket på. Den vil nu blive flyttet til FMK.

Marker recept som uaktuel/aktuel: Tidligere var den eneste måde at 'fjerne' en løs recept på ved at afstemme et medicinkort. Nu er det også muligt at markere en enkelt recept som værende uaktuel (og omgøre det igen ved at markere den som aktuel). Bemærk dog, at åbne recepter aldrig skjules, hverken hvis de er klinikkens egne, eller hvis de eksplicit er markerede som uaktuelle. Da oversigten derfor kan indeholde recepter, som på den ene side er markeret som uaktuelle, men som stadig er aktive (dvs. der kan udleveres medicin på dem), er alle uaktuelle recepter angivet i kursiv.

Annuller recept og Vis effektueringer: Se nedenfor

Tilknyt recept: Marker den ordination, som recepten skal tilknyttes.

 

Fane: Tilknyttede recepter


Fanen Tilknyttede recepter viser de recepter, som er tilknyttet den ordination, der er markeret i medicinkortet. Her vises bl.a. hvilken dato medicinen evt. er udleveret samt status på recepten (om den stadig er åben).

Højreklik på en tilknyttet recept for redigere i denne.

 

Klik på Afhægt recept for at fjerne receptens tilknytning til ordinationen. Recepten bliver til en løs recept, og vil fremgå under fanen Recepter uden tilknytning.

Recepten kan tilknyttes en anden ordination ved at markere recepten under Recepter uden tilknytning, højreklikke på ordinationen i medicinkortet, og klikke på <Tilknyt>. Denne mulighed benyttes, hvis et lægemiddel fx seponeres og erstattes af et andet. Recepten fra det "gamle" lægemiddel kan så tilknyttes den nye ordination.

 

Klik på Annuller recept for at annullere en recept på receptserveren. Herved vil ordinationen stadig stå på FMK, men der kan ikke udleveres på recepten.

Bemærk, at denne handling ikke kan omgøres, hvilket betyder, at der skal laves en ny recept, hvis patienten alligevel skal kunne få lægemidlet udleveret.

 

Klik på Vis effektueringer for at få vist de reelle udleveringer på den aktuelle recept.

Der kan vises en samlet udleveringsoversigt for alle recepterne tilknyttet en ordination, samt evt. indgivelser og klinikudleveringer ved at højreklikke på ordinationen i medicinkortet og vælg <Vis effektueringer>.

 

Fane: Aktive recepter


Fanen Aktive recepter viser en oversigt over alle aktive recepter på patientens ordinationer.

 

Fane: Receptfornyelsesanmodninger


Fanen Receptfornyelsesanmodninger vises, hvis der er indkomne anmodninger på receptfornyelse.

I højre side vises hvem der har sendt anmodningen og hvornår. Det kan være fra patienten, hjemmeplejen eller andre aktører. Er anmodningen fra patienten, vises dette tydeligt med rødt.

Vælg også her, om der automatisk skal oprettes en regning i forbindelse med receptfornyelsen. Vælges dette, åbnes det "almindelige" regningsvindue, når recepten oprettes. Se mere i kapitlet Regninger og fakturaer.

 

FMK - Receptfornyelsesanmodninger

 

Højreklik på anmodningen for at godkende (oprette recept) eller afvise den. Hvis anmodningen godkendes, flyttes recepten til fanen Nye recepter. Klik på <Elek. FMK> i funktionsmenuen. Programmet foreslår nu automatisk det apotek, som hjemmeplejen har bedt om. Er anmodningen sendt fra patienten via sundhed.dk, kan patienten ikke angive apotek, og recepten må derfor lægges på Receptserveren.

 

Receptfornyelsesanmodningerne vises også i Kommunikationsstatus, hvorfra de ligeledes kan godkendes/afvises.

 

Receptfornyelser inddeles i to typer:

FMK-receptfornyelser: Anmodninger om receptfornyelser foretaget gennem FMK fra både hjemmeplejen og patienter. Patienter kan anmode via sundhed.dk eller sundhed.dk's app 'Medicinkortet'.

Web-receptfornyelser: Anmodninger om receptfornyelser foretaget gennem emailkonsultation.dk fra patienter.

Dobbeltklik på en anmodning for at se den sammen med patientens medicinkort. Se mere i afsnittet Receptfornyelser.

 

Fane: Nye recepter


Fanen Nye recepter vises, hvis der er receptkladder for nye ordinationer og genordinationer.